Uzor SchoolПублічна оферта

щодо заключення Договору про надання послуг



Оникійчук Микола Васильович (далі – «Виконавець»), зареєстрований і діючий у відповідності з чинним законодавством України, керуючись ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на нижчезазначених умовах:

1. Терміни і загальні положення Договору

1.1. Послуги – набір дій консультативного характеру, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором і Програмами курсів, що є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, що викладена на Сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб у відповідності з законодавством України, укласти цей договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://school.uzor.group/, яка є офіційним джерелом інформації Користувача про Виконавця і послуги, що їм надаватимуться.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та безперечне прийняття Користувачами оферти даного Договору і Програми відповідного курсу.

1.5. Користувач – фізична особа, що досягла 16-ти річного віку та акцептувала Публічно оферту Виконавця, викладену в даному договорі, і оплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Курс – виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) комплекс консультаційних послуг, націлених на передачу Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливостей для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також формування певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу – детальні умови надання конкретної Послуги, що включає в себе, в тому числі, але не винятково, наступні умови:

1.8.1. Курс «Web-дизайн» (далі – «Курс»), викладачами якого є Оникійчук Микола Васильович, Дем’янчук Михайло Валерійович, передбачає наступні етапи:

1.8.1.1. Знайомство. Поняття UI/UX. Занурення в дизайн.

1.8.1.2. Основні інструменти для web-дизайнера.

1.8.1.3. Основні етапи роботи над проектом.

1.8.1.4. Основи UX.

1.8.1.5. Прототипи.

1.8.1.6. Типографіка.

1.8.1.7. Створення Landing Page.

1.8.1.8. Основні інструменти для web-дизайнера в Illustrator.

1.8.1.9. Адаптив.

1.8.1.10. Підготовка до верстки.

1.8.2. Курсом передбачено заняття з 1 жовтня по 29 листопада 2019 року (9 тижнів), щотижня по 2 заняття (у сумі 18 занять), кожне тривалістю по 90 хв (або 1,5 год). Загальна кількість навчальних годин – 27.

1.8.3. Загальна вартість курсу за 18 занять – п’ять тисяч п’ятсот (5 500) грн.

1.8.4. Оплата здійснюється тільки у безготівковому вигляді за допомогою платіжної online-системи LiqPay на Сайті Виконавця або через банківські термінали та/або каси, за використанням реквізитів, що можна отримати на Сайті Виконавця.

Умовами даного Договору передбачено повну оплату або у розстрочку.

При оплаті у розстрочку розрахунок здійснюється наступним чином: перший платіж вноситься у розмірі дві з половиною тисячі (2 500) грн до 17 вересня 2019 року, решта суми сплачується на початку другого місяця навчання в період з 15 жовтня по 22 жовтня 2019 року.

При здійсненні оплати як призначення платежу зазначати прізвище та ім’я платника.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні Послуги в сфері web-розробки і дизайну, а саме організацію проходження Користувачем Курсу на платній основі, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Користувач зобов'язується прийняти до уваги положення Договору і оплатити Виконавцю вартість Курсу, який ним купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат занять, кількість навчальних годин, графік занять тощо) Курсу погоджується Сторонами в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця та зазначається у цьому договорі.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсу, придбаного у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5. За результатами застосування Користувачем знань і навичок, отриманих в результаті прослуховування Курсу, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. На користувачеві цілком і повність лежить відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті їх використання.

3. Умови надання послуг

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (майстер-класів, тренінгів) відповідно до навчального плану і розкладу занять, розроблених Виконавцем. Перелік тем лекцій (майстер-класів, тренінгів) міститься в Програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця, а також у листі, що надсилається Користувачеві за місяць до першого заняття.

3.2. Термін навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Користувачем (повна або часткова) вартості Курсу і означає повне та беззастережне прийняття ним умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач знайомиться з Програмою Курсу на Сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після ознайомлення з загальною інформацією, Користувач може отримати консультацію за допомогою контактних даних на Сайті Виконавця, або відразу перейти до оплати.

3.5.3. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору допускається у разі непередбачуваних обставин до першого дня навчання.

3.5.4. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та Програмою Курсу.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які заняття Курсу, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять.

4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

4.2.5. По закінченню Курсу видати сертифікат про його проходження, як підтвердження формування навичок на рівні вище початкового.

5. Права та обов’язки Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.1.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. Користувач зобов’язаний:

5.2.1. Сумлінно навчатися за Програмою Курсу, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

5.2.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, і в терміни зазначені ними.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.4. Виконувати вимоги чинного законодавства України та вимоги цього Договору.

5.2.5. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

5.2.5.1. Можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі його проведення.

5.2.5.2. Можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.5.3. Порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв тощо.

5.2.5.4. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.5. Проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої мети.

5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу – здати підсумковий внутрішній тест (іспит).

6. Вартість послуг і порядок оплати

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Курсів.

6.2. Вартість Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті або через банківські термінали та/або каси.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за навчання, у строк пізніше 17 вересня 2019 року.

6.5. У разі, якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс в повному обсязі до 17 вересня 2019 року.

6.6. У разі, якщо Користувач відмовляється від навчання після 17 вересня 2019 року, Виконавець не повертає сплачений аванс. Якщо це оплата 100% – Виконавець не повертає 100% вартості Курсу, якщо це оплата у розстрочку – Виконавець залишає за собою право не повертати суму, отриману до моменту розірвання договору.

6.7. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття Курсу, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.

6.8. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без прямих або можливих гарантій. Виконавець не надає ніяких гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обігу. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Користувача до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що Користувач здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

7.3. В максимально дозволеній чинним законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо чи непрямо втрачену вигоду або неотримані доходи, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язаних: а) з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебними, образливими або незаконними, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів або інформації Користувача. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – «Форс-мажор»).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення дії Договору

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін.

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених пп. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 та п.12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.

10. Обробка персональних даних

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів і адреси електронної пошти тощо) в базі персональних даних Виконавця «Студенти», в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI редакцією від 30 січня 2018 року, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. Строк дії Оферти

11.1. Справжня Публічна Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Інтелектуальна власність

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.3. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

12.4. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Заключні положення

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за чинним законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. Місцем формування даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце робочої діяльності Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до чинного законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь з положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця

Виконавець: Оникійчук Микола Васильович Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3180916479 Контактний телефон: +38 (068) 831-90-01, +38 (073) 018-28-82 Адреса: місто Житомир, Проспект Незалежності, 79

Проспект Незалежності, 79 +38 (068) 831-90-01